مدیران ارشد

صدیق عزیزی
صدیق عزیزی
فرهنگ قهوه
فرهنگ قهوه
سیاوش عزیزی
سیاوش عزیزی

تیم مدیریتی

تیم خلاق ما!

تیم فنی سایت

شایان داوودی
شایان داودی
سیامک ثنایی
سیامک ثنایی