تغییر سهمیه سوخت عملکردی کامیون های دیزلی در آذرماه ۱۳۹۶

کلاس بین  ۵ / ۳ تا ۶ تن از  به ۲۷۰۰ لیتر و کامیون های دیزلی کلاس بین ۶ تا ۱۰ تن نیز از ۲۱۵۰ لیتر به ۳۲۰۰ لیتر افزایش می یابد.

بازدید: 8